PolskiEnglish

Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane na obiektach lub przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu

§ 1

1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na wydarzenia, zwane dalej Wydarzeniem, których organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą w Toruniu, ul. Gen.J. Bema 23\29, NIP 956-20-98-641, REGON 871670507 zwane dalej Organizatorem.

2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet na Wydarzenie poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania podczas zakupu biletów danych osobowych nabywcy.

 

§ 2

1. Na Wydarzenia sprzedawane będą bilety.

2. Bilet przeznaczony jest dla jednej osoby w ramach danego Wydarzenia.

3. Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26. roku życia, a także rencistom, emerytom oraz osobom niepełnosprawnym, z zastrzeżeniem ust. 4. Bilety ulgowe nie przysługują opiekunom osób niepełnosprawnych.

4. Organizator w cenniku może ograniczyć krąg osób, którym przysługiwać będą bilety ulgowe.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.

6. Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają podatek VAT.

7. Cenniki biletów dla Wydarzenia dostępne będą na stronach internetowych Wydarzenia.

 

§ 3

1. Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Toruniu jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży biletów na swoich obiektach.

2. Dodatkowo stosuje się wszelkie zalecenia i regulaminu poszczególnych obiektów oraz wewnętrzne regulaminy organizatora imprezy

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu, nie bierze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie w/w regulaminów i zaleceń.


§ 4

1. W przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca odbywania się koncertów lub spektakli odbywających się w ramach Wydarzenia albo w sytuacji odwołania Wydarzenia z winy Organizatora, Organizator zwraca Nabywcy sumę na jaką opiewał bilet na dane Wydarzenie, pod warunkiem zwrotu biletu lub karnetu przez Nabywcę w sposób określony w ust. 3.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Wydarzeń, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 bilety mogą być zwracane przez Nabywcę w terminie do 21 dni od zaplanowanej daty koncertu lub spektaklu odbywającego się w ramach Wydarzenia. Zwrot następuje poprzez złożenie w jednym z punktów sprzedaży określonym w § 3 ust. 1 lit. b, oryginalnego niewykorzystanego biletu wraz z paragonem fiskalnym stanowiącym dowód ich zakupu.

4. Bilety nabyte przez portal internetowy mogą zostać zwrócone jedynie poprzez ten portal.

5. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 1 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

 

§ 5

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się okoliczności, zdarzenia niezależne od woli Organizatora, na których wystąpienie Organizator nie ma wpływu, powodujące że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe do zrealizowania.

 

§ 6

1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów na Wydarzenie należy kierować na adres mailowy: bilety@mosir.torun.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

§ 7

Klient przyjmuje do wiadomości, że posłużenie się dwoma lub więcej elektronicznymi potwierdzeniami zakupu stanowi przestępstwo oszustwa z art. 286 Kodeksu Karnego i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

§ 8

1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Nabywcę do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: bilety@mosir.torun.pl lub do Punktu Obsługi Kibica, czynnego na 2h przed startem każdego wydarzenia.

2. W przypadku, gdy nabywca uszkodzi Bilet, zagubi Bilet lub Bilet zostanie mu ukradziony, Użytkownik może zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. Zgoszenia takie prosimy kierować w/g procedury reklamacyjnej zawartej w punkcie 1.

3. W przypadku konieczności wymiany Biletu, wykonania przedruku, wydania duplikatu lub nowego Biletu, nowy Bilet/duplikat będzie Biletem z czarno-białym nadrukiem.

4. Zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Art 38 ust 12 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Nabywcy biletu na imprezy sportowe.